Th?i trang áo s? mi dáng dài cho các cô các m? u40-u50

V?i th?i trang tu?i trung niên, phong cách ?n m?c nh? nhàng, cu?n hút nh?ng v?n trang tr?ng, l?ch s? là m?t trong nh?ng tiêu chu?n ?? h? tìm ra ???c ki?u dáng phù h?p v?i mình. Theo xu h??ng th?i trang hi?n nay, áo s? mi dáng dài ?i kèm h?a ti?t ?ang ???c r?t nhi?u ch? em ph? n? U40-U50 ?a chu?ng. Không ch? s? d?ng h?a ti?t nhã nh?n mà dáng áo c?ng kín ?áo tr? trung. M?c tiêu chính c?a bài vi?t ngày hôm nay s? l?a ch?n cho các ch? em  th?i trang áo s? mi dáng dài cho các cô các m? u40-u50
Áo s? mi dáng dài v?t chéo h?a ti?t xanh tr? trung

ao-so-mi-nu-dang-dai-trung-nien-2
M? ??u bài vi?t hôm này là chi?c s? mi v?t chéo. Chi?c áo ???c thi?t k? trên ki?u c? ??c cùng ki?u v?t cách tân dài h?n ?em l?i c?m giác t?ng chi?u cao cho ng??i m?c. Bên c?nh ?ó, h?a ti?t xanh b?t m?t c?ng là m?t trong nh?ng ?i?m nh?n cho chi?c áo.
Áo s? mi tay l? h?a ti?t ?a s?c màu

ao-so-mi-nu-dang-dai-trung-nien-1
Ti?p ??n, b?n c?ng có th? l?a ch?n cho mình ki?u áo s? mi dáng dài tay l? d? c? ??ng, di chuy?n. V?t áo b?ng ??n gi?n, n?ng ??ng v?i nhi?u màu s?c, h?a ti?t khác nhau.
??u tiên là h?a ti?t hoa ?? trên n?n tr?ng ?n t??ng, n?i b?t.

ao-so-mi-nu-dang-dai-trung-nien-3

Khác v?i h?a ti?t trên, chi?c áo này ???c trang trí nhã nh?n xen gam màu tr?m ?em l?i s? quý phái.

ao-so-mi-nu-dang-dai-trung-nien-4
H?a ti?t trung tính l?i t?o c?m giác ??y ??n h?n cho c? th? nh?ng c?ng r?t d? ph?i ?? m?c trong.

ao-so-mi-nu-dang-dai-trung-nien-7
Trái ng??c v?i phong cách tr?m là h?a ti?t 3D xen k? gi?a các gam màu sáng t?i và c?ng giúp “?n b?t” khá nhi?u tu?i cho các cô, các m?.
Áo s? mi dáng dài v?t tròn quy?n r?

ao-so-mi-nu-dang-dai-trung-nien-5
Bên c?nh ?ó b?n c?ng có th? ch?n cho mình dáng áo s? mi v?t tròn cách ?i?u m?t chút so v?i v?t dài, xóa ?i s? c?ng nh?c trong ?? tu?i.
Cá tính h?n t?t c? các h?a ti?t khác, chi?c áo này s? d?ng nh?ng gam màu “loang l?” nh?ng khi nhìn t?ng th? l?i có s? g?n k?t và hài hòa v?i nhau r?t ?áng cho ch? em th? s?c v?i phong cách m?i.

ao-so-mi-nu-dang-dai-trung-nien-6
Quay l?i v?i h?a ti?t hoa, trên n?n xanh nh?ng bông hoa h?ng th?m c?ng r?t n?i b?t.
CHÚC CÁC CH? EM PH? N? LUÔN XINH ??P, T??I TR? M?I NGÀY

Add Comment