Set áo khoác l?ng ph?i ??m li?n công s? m?i nh?t thu 2017

So v?i áo vest dáng dài yêu c?u v? chi?u cao, áo khoác l?ng công s?? l?i th??ng khá tôn dáng và phù h?p v?i h?u h?t các ch? em dù ? b?t kì chi?u cao nào. Áo khoác l?ng mang phong cách n?ng ??ng, tr? trung nh?ng c?ng r?t ki?u cách. Còn ??m li?n l?i giúp cho ch? em khoe ???c ???ng cong c? th? m?t cách khéo léo và tinh t?. Khi b? ?ôi này ?i v?i nhau, không nh?n b?n có th? d? dàng thay ??i mà còn t?o ra nh?ng set  ?? có gam màu hi?n ??i theo phong cách c?a riêng mình. Trong bài vi?t hôm này, vaycongsoshop.com s? giúp b?n tìm hi?u thêm v? cách ph?i ?? này!

1 – Áo khoác l?ng màu ?? ph?i ??m li?n ?en n?i b?t

 ao-khoac-lung-mau-do-phoi-dam-lien-den-1

Áo khoác l?ng màu ?? ph?i ??m li?n ?en n?i b?t

              ??u tiên xin gi?i thi?u v?i b?n áo khoác l?ng không c? m?t khuy màu ??. ?? và ?en t? tr??c t?i nay luôn là hai gam màu t?o ra s? n?i b?t. Nó th? hi?n tinh th?n tu?i tr?, s? nhi?t huy?t cá tính c?a ph? n? hi?n ??i.

ao-khoac-lung-mau-do-phoi-dam-lien-den-2

??m li?n bên trong ph?i ren l??i khoe tr?n ???ng cong c? th?

2 – Áo khoác l?ng màu tr?ng ph?i ??m li?n ?? trong sáng

ao-khoac-lung-mau-trang-phoi-dam-lien-do-3

Áo khoác l?ng màu tr?ng ph?i ??m li?n ?? trong sáng

          Áo khoác l?ng gam màu tr?ng và ?? khá tôn da. Xung quanh áo ???ng may thêm ???ng vi?n h?a ti?t l? m?t t?o nét ch?m phá cho toàn set ??.

3 – Áo khoác l?ng màu ?en ?ính hoa ph?i ??m li?n ?? sang tr?ng

ao-khoac-lung-mau-den-phoi-dam-lien-do-4

Áo khoác l?ng màu ?en ?ính hoa ph?i ??m li?n ?? sang tr?ng

          Áo khoác l?ng màu ?en ?em l?i c?m giác khá trang tr?ng và l?ch s? kèm theo bông hoa ?? ??ng màu v?i chi?c váy li?n bên trong. Bên c?nh ?ó, ki?u c? vest quý phái s? giúp b?n s? d?ng nó trong nh?ng n?i công s? kh?t khe mà v?n ??p và duyên dáng

4 – Áo khoác l?n màu ?? ph?i ??m li?n ?en tinh t?

ao-khoac-lung-mau-do-phoi-dam-lien-den-5

Áo khoác l?n màu ?? ph?i ??m li?n ?en tinh t?

           Ti?p ??n là áo khoác l?ng màu ?? vi?n ?en ph?i v?i ??m li?n ?en vi?n ??. Set ?? này k?t h?p v?i nhau khá ?n ý và hài hòa gi?a hai gam màu ?? ?en. Không ch? v?y ph?i vi?n trên áo c?ng t?o nên ?i?m nh?n trên c? váy và áo.

5 – Áo khoác l?ng màu tr?ng ph?i ??m li?n xòe ?en tr? trung

ao-khoac-lung-mau-trang-phoi-dam-lien-xoe-mau-den-6

Áo khoác l?ng màu tr?ng ph?i ??m li?n xòe ?en tr? trung

           Bên c?nh ??m li?n dáng ôm body, ??m li?n dáng xòe s? là s? l?a ch?n ?? b?n thay ??i gu th?i trang m?i ngày. Khi ??m li?n dáng xòe k?t h?p v?i áo khoác l?ng s? giúp b?n t?ng kích c? “vòng 3” mà v? khoe ???c “vòng 2” thon g?n.

6 – Áo khoác l?ng màu ?en ph?i ??m li?n xòe ?en tr?ng xinh x?n

ao-khoac-lung-mau-den-phoi-dam-lien-xoe-den-trang-7

Áo khoác l?ng màu ?en ph?i ??m li?n xòe ?en tr?ng xinh x?n

           Ti?p theo là áo khoác l?ng dáng choàng ?i ?ôi v?i váy li?n l??n sóng. Trong khi áo khoác choàng góc c?nh khá c?ng nh?c thì váy l?i ??n l??n m?m m?i làm set ?? không ch? h?p nh?t v? màu mà còn r?t hài hòa, thú v?.

7 – Áo khoác l?ng màu tr?ng ph?i ??m li?n h?ng phai cu?n hút

ao-khoac-lung-mau-trang-phoi-dam-lien-hong-phai-8

Áo khoác l?ng màu tr?ng ph?i ??m li?n h?ng phai cu?n hút

        Váy li?n gam màu h?ng phai mang màu s?c khá quý phái và b?t m?t k?t h?p v?i ph?n ren ng?c làm chi?c áo r?t d? ph?i h?p. M?t l?u ý nh? cho set ?? này là b?n nên s? d?ng nó n?u b?n s? h?u m?t làn da tr?ng ?? nó không làm ph?n tác d?ng nhé!

8 – Áo khoác l?ng màu tr?ng ph?i ??m li?n xòe hoa

ao-khoac-lung-mau-trang-phoi-dam-lien-xoe-hoa-9

Áo khoác l?ng màu tr?ng ph?i ??m li?n xòe hoa nh? nhàng

        Cu?i cùng là mix áo khoác v?i váy xòe h?a ti?t hoa n? tính. B?n nên l?a ch?n áo khoác ngoài m?t màu v?i váy h?a tiêt ho?c ng??c l?i ?? không làm r?i m?t ng??i ??i di?n.

ao-khoac-lung-mau-trang-phoi-dam-lien-xoe-hoa-den-10

B?n có th? l?a ch?n váy xòe gam màu sáng ho?c t?i tùy theo s? thích

                 Trên ?ây là m?t s? Set áo khoác l?ng ph?i ??m li?n công s? m?i nh?t thu 2015. Mong r?ng ?ây s? là g?i ý cho các b?n ?ón mùa thu n?m nay!

Add Comment