R?t nhi?u m?u áo công s? ??p cho ph? n? trung niên

B??c vào ?? tu?i trung niên các ch? em ph? n? th??ng ch?n cho mình phong cách th?i trang tu?i trung niên ??n gi?n, nh? nhàng nh?ng v?n sang tr?ng ?? di?n n?i làm viêc mà ?ây c?ng chính là nh?ng ?u ?i?m c?a m?t chi?c áo l?a. Chiêm ng??ng nh?ng  m?u áo công s? ??p cho ph? n?  trung niên nhé!
1-Áo tím h?a ti?t ??n gi?n

ao-cong-so-nu-trung-nien-7
Trên n?n gam màu tím nh?t, chi?c áo này ???c trang trí b?ng các h?a ti?t ? ph?n c? và ph?n cánh tay, dáng áo suông và ki?u c? tròn t?o c?m giác tho?i mái khi di?n ? n?i công s?.
2-Áo xanh sang tr?ng

ao-cong-so-nu-trung-nien-6
B?n c?ng có th? ch?n cho mình chi?c Áo xanh sang tr?ng. S? mi dáng th?ng, n?i b?t v?i ph?n hoa thêu ? ph?n c? và ph?n v?t áo d??i. Dáng s? mi tay ng?n ??p phù h?p cho ph? n? t? t?m tu?i 40 -50. Không nh?ng v?y chi?c áo còn có nh?ng ph?n ???c nhún bèo g?i s? m?m m?i, n? tính.
3-Nh? nhàng v?i ki?u áo xanh d??ng h?a ti?t

ao-cong-so-nu-trung-nien-5
? ?? tu?i t?m ngoài 40, áo h?a ti?t hoa v?i ch?t li?u voan m?m dáng r?ng c?ng là ki?u dáng khá phù h?p cho các quý cô. Ph?n h?a ti?t hoa lá n?i b?t trên n?n xanh navy không ch? che ?i các khuy?t ?i?m mà còn giúp các ch? em tôn lên làn da sáng màu.
4- Áo gam màu t?i h?a ti?t thanh l?ch

ao-cong-so-nu-trung-nien-4
Bên c?nh ?ó m?t chi?c áo ng?n tay ???c trang trí b?ng các h?a ti?t b?n l?n s? khá phù h?p v?i dáng ng??i h?i g?y. Hai chi?c khuy l?n ? d??i c? t?o ?i?m nh?n cho chi?c áo
5-Áo cách ?i?u n?i b?t

ao-cong-so-nu-trung-nien-3
V?n là trên tông màu trung tính nh?ng chi?c áo này l?i mang ??n c?m giác khác h?n so v?i 2 chi?c áo bên trên. Ph?n c? áo ???c may cách tân h?n v?i ph?n nhún bèo, ph?n ng?c áo ???c s? nh? t?o nét thanh l?ch cho chi?c áo.
6- Áo voan h?ng d?u dàng

ao-cong-so-nu-trung-nien-2
Ti?p theo ?ây là chi?c Áo voan h?ng n? tính. Ch?t li?u v?i voan ???c thi?t k? dáng suông, tay ng?n, ki?u s? mi c? ng?n thoáng t?o c?m giác d? ch?u cho ng??i m?c. ?i?m nh?n c?a chi?c áo chính là ph?n c? ???c thêu hoa chìm và ???ng vi?n óng ánh quanh c? t?o v? sang tr?ng.
7- Áo ?? k? s?c quý phái

ao-cong-so-nu-trung-nien-1
Và cu?i cùng là chi?c Áo ?? k? s?c quý phái. Dáng áo dài, tông màu ?? xen l?n màu tr?ng t?o s? quý phái. ??ng th?i, các ???ng k? s?c trên áo khi?n chi?c áo d? dàng thu hút ánh nhìn c?a ng??i ??i di?n.
CHÚC CÁC QUÝ CÔ CÓ M?T NGÀY LÀM VI?C HI?U QU?

Add Comment