Nh?ng m?u áo s? mi m?c ?i làm c?c sang cho mùa hè

B? s?u t?p nh?ng chi?c áo s? mi công s? m?c ?i làm c?c sang cho mùa hè ?ang hot trong gi?i công s? và bi?t bao ch? em khác b?i nh?ng chi?c áo s? mi ??n ?i?u, nhàm chán gi? ?ây ???c thay th? b?i nh?ng chi?c áo s? mi tr? trung, phong cách mà v?n h?p môi tr??ng công s?, môi tr??ng làm vi?c. Hãy cùng nhau ?i?m qua nh?ng m?u áo s? mi ?ó nhé .

ao-so-mi-nu-kieu-cong-so-1

?úng nh? tên g?i, chi?c áo s? mi này toát lên v? ngoài sang tr?ng, th?i trang nh? chi ti?t k? s?c ?en ??n gi?n t? ph?n c? xu?ng hai tay áo. Thêm n?a, ch?t li?u voan m?ng nh?, mát phù h?p v?i dáng áo và ?em l?i c?m giác tho?i mái khi m?c cho các ch? em.

ao-so-mi-nu-kieu-cong-so-2

Ch? v?i nh?ng ???ng k? s?c và gam màu hai tay áo khác v?i thân áo là ?ã cho ra m?t chi?c áo s? mi vô cùng tr? trung, n?ng ??ng và th?i th??ng r?i.

ao-so-mi-nu-kieu-cong-so-3

C? ??c c?a chi?c áo s? mi này ???c cách ?i?u khá c?u kì nh? chi ti?t hoa tr?ng vi?n xanh và c? thân áo ???c d?p n?i h?a ti?t tinh x?o. V?a ?em l?i s? tr? trung, n? tính, v?a sang tr?ng, phong cách.

ao-so-mi-nu-kieu-cong-so-4

??i v?i m?u áo này có v? ?i?u ?à, d?u dàng h?n v?i c? ??c và tay b?ng, màu xanh d?u mát. Nh?ng l?i v?n vô cùng sang tr?ng nh? chi ti?t ren hoa tinh t?, t? m? ph?n ng?c và c? tay áo.

ao-so-mi-nu-kieu-cong-so-5

V?i chi?c áo này, nét tr? trung, sang tr?ng ???c th? hi?n rõ ? h?a ti?t ren hoa và xuyên th?u ph?n tay áo.

ao-so-mi-nu-kieu-cong-so-6

Chi?c áo ren hoa c?u k? này ???c tô ?i?m thêm s? sang tr?ng c?ng nh? n? tính b?ng chi ti?t c? ??c và vi?n ?en, cài n? ?á nh? và ph?n c? tay c?ng vi?n ?en sang tr?ng, thanh l?ch.

ao-so-mi-nu-kieu-cong-so-7

D?u dàng, thanh l?ch, tr? trung h?n nh? chi?c áo c? cách ?i?u ph?i ren hai bên vai và c? tay áo trên n?n v?i voan tr?ng nh? nhàng, tho?i mái.

ao-so-mi-nu-kieu-cong-so-8

Hay v?i chi?c áo s? mi ph?i ren ph?n ng?c, ch?t li?u voan m?m m?ng v?a ??n gi?n mà v?a sang tr?ng, v?a d?u dàng n? tính này.

Trên ?ây là nh?ng mãu áo s? mi m?c ?i làm  c?c sang cho ch? em mùa hè này. Chúc các ch? em ch?n ???c  m?u áo ?ng ý.

Add Comment