Ng?m áo khoác n? gam màu ??n s?c b?n tr? c?c k?t

So v?i các dáng áo khoác h?a ti?t,  áo khoác n? gam màu ??n s?c ngày ???c các b?n b?n tr? l?a ch?n nhi?u h?n. Nó không ch? giúp làm tôn dáng mà còn làm ng??i ??i di?n không b? r?i m?t và d? dàng nh?n ra phog cách th?i trang c?a b?n. ??c bi?t v?i các cô nàng “mi nhon”, ch?c ch?n b?n s? không th? quên ?i?u ??u tiên luôn c?n ph?i ghi nh? ?ó là m?c nh?ng gam màu ??n s?c. Nó không ch? d? k?t h?p mà còn t?o c?m giác hài hòa, t?ng chi?u cao lên ?áng k? n?a. Xin m?i các b?n chiêm ng??ng nh?ng chi?c áo khoác n? gam màu ??n s?c b?n tr? c?c k?t d??i ?ây nhé!

1 –  Áo khoác n? gam tím th?i trang

??u tiên là áo khoác n? ??n s?c gam tím th?i trang. ?ây là gam màu r?t ?n t??ng và ??c bi?t v?i nh?ng b?n có làn da tr?ng thì c?c n?i b?t. V?i thi?t k? khá ??n gi?n và r?t tinh t? b?n có th? d? dàng l?a ch?n áo m?c trong cho mình.

ao-khoac-nu-mau-tim-1

Áo khoác n?  ki?u c? gi? vest m?t cúc  gam tím th?i trang

ao-khoac-nu-mau-tim-2

áo khoác n? hàn qu?c dáng dài 2016

ao-khoac-nu-mau-tim-3

Áo khoác n? c? ??c hai hàng khuy  th?i th??ng

2 – Áo khoác n? ??n s?c màu xanh nõn chu?i t??i sáng

 V?n v?i thi?t k? ??n gi?n nh? gam màu tím nh?ng xanh nõn chu?i l?i r?t b?t m?t, t??i sáng và tôn da.

ao-khoac-nu-mau-xanh-non-chuoi-5

Áo khoác n?  màu xanh nõn chu?i

3 – Áo khoác n? ??n s?c gam ?? cá tính

ao-khoac-nu-mau-do-6

 Áo khoác n? ??n s?c gam ?? cá tính

Còn v?i gam màu ?? cháy b?ng. B?n hi?n lên là m?t cô công chúa cá tính và n?ng ??ng. Ph?n c?u vai ???c may r?t ??ng dáng và ??p.

ao-khoac-nu-mau-do-7

Các ph?n c?t may r?t chuyên nghi?p và chu?n xác

ao-khoac-nu-mau-do-8

áo khoác d? n? màu ?? dáng suông tr? trung

4 –  Áo khoác n? ??n s?c gam vàng b?t m?t

ao-khoac-nu-mau-vang-9

áo khoác n? gam màu vàng 

Màu vàng chanh c?ng ???c r?t nhi?u b?n tr? yêu thích. H?n n?a, túi c?a áo ???c may chéo cách ?i?u k?t h?p v?i khuy ?en trông r?t n?i b?t.

5 – Áo khoác n? ??n s?c màu huy?t d? sang tr?ng

ao-khoac-nu-mau-huyet-du-10

Áo khoác n? ??n s?c màu huy?t d? sang tr?ng

                Còn v?i gam màu huy?t d?, b?n trông có v? ch?ng ch?c và g?n dáng h?n. B?n c?ng nên ?i k?t h?p cùng các gam màu ??n s?c khác ?? t?o set ?? hoàn ch?nh nhé!

6 – Áo khoác n? ??n s?c màu vàng c?m

ao-khoac-nu-mau-vang-com-11

Áo khoác n? ??n s?c màu vàng c?m

             Bên c?nh s? d?ng dòng khuy to tr? trung, Áo khoác n? ??n s?c màu màu vàng c?m còn may ???ng túi r?ng t?o ?i?m nh?n cho chi?c áo.Tuy nhiên, m?t l?u ý nh? khi l?a ch?n chi?c áo này là b?n c?n có l?p da tr?ng ?? không b? tái da ?i nhé!

7 – Áo khoác n? ??n s?c màu xanh c? v?t ?n t??ng

ao-khoac-nu-mau-xanh-co-vit-12

Áo khoác n? ??n s?c màu xanh c? v?t ?n t??ng

           Áo khoác n? ??n s?c màu xanh c? v?t ?n t??ng l?i mang m?t dáng d?p r?t hi?n ??i và th?i trang. Không may dáng dài mà l?a chon dáng ng?n, không may v?t nh?n mà l?i l?a ch?n v?t tròn là nh?ng nét r?t ??c bi?t c?a chi?c áo này mu?n mang ??n s? m?i l? cho nh?ng cô nàng yêu th?i trang.

8 – Áo khoác n? ??n s?c màu tím than

ao-khoac-nu-mau-xanh-tim-than-13

 Áo khoác n? ??n s?c màu tím than

               Cu?i cùng là  Áo khoác n? ??n s?c màu tím than, so v?i gam màu ?en thì xanh tím than có ph?n tr? trung h?n r?t nhi?u.N?u b?n có thân hình h?i m?p m?p m?t chút thì ??ng nên b? qua dáng áo này nhé!

              B?n v?a ???c d?o Ng?m áo khoác n? gam màu ??n s?c b?n tr? c?c k?t. B?n thích chi?c nào nh?t?

Add Comment