Ng?m áo khoác n? ??p hot nh?t màn ?nh Hàn Qu?c 2017

Hình t??ng th?i trang c?a các n? di?n viên Hàn Qu?c là m?t trong nh?ng hình m?u v? th?i trang lý t??ng và ?i ??u trong làng th?i trang Châu Á c?ng nh? trên th? gi?i. Không ch? s? h?u dáng ng??i ??p mà các m?u thi?t k? c?a h? c?ng luôn h?i nh?p ???c xu th? chung kèm theo c? phong cách riêng, ??c ?áo. Cùng ng?m áo khoác n? ??p hot nh?t màn ?nh Hàn Qu?c nhé!

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-1

Áo khoác d? ?? ?ô dáng xòe c? b?n to c?a di?n viên Hàn Qu?c 2016

                  ??u tiên là chi?c áo khoác d? dáng dài xòe ?n t??ng.  Chi?c áo mang ki?u dáng hi?n ??i và sang tr?ng giúp tôn dáng, làm t?ng chi?u cao. C? lông b?n to ?n t??ng vì v?y dù ban ?êm nh?ng n? di?n viên v?n r?t n?i b?t.

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-2

Áo khoác d? màu ghi ?en c? lông

           Ti?p ?ên là áo khoác d? màu ghi ?en quy?n r?. Chi?c áo giúp khoe ?ôi chân dài cùng dáng ng??i thon g?n, s?c s?o. Ch?t d? lông m?m m?i, d? ch?u ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng!

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-3

áo d? c? lông to b?n hàn qu?c 2016

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-4

Áo khoác d? màu tím c?m c? vest 

   R?t tinh t? và ?n t??ng, ch? v?i m?t chi?c áo khoác c? vest nh?ng b?n có th? thay ??i phong cách tr? thành áo khoác ngoài sang tr?ng hay áo vest d? dáng dài ??u r?t ??p. Bên c?nh ?ó, ch?t v?i d? r?t ?anh cùng ???ng may chu?n xác  s? khi?n nhi?u ch? em mê m?n.

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-5

Chi?c áo t? góc ?? nào c?ng ??u “ch?t”

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-6

Áo khoác d? màu xanh rêu c? lông c?a n? di?n viên Hàn Qu?c 2016

              Ti?p theo là áo d? màu xanh rêu quý phái và c?ng khá tôn da. Không nh?ng v?y chi?c áo còn may dáng r?t tr? mà v?n tôn ???c ???ng nét trên c? th?. B?n có th? k?t h?p v?i qu?n skinny ho?c boot ?? mùa ?ông thêm ?m áp h?n nhé!

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-7

Set ?? này mang ??m s?  cá tính và nét tinh ngh?ch riêng

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-8

Áo khoác d? màu h?ng ph?n n?i b?t c?a n? di?n viên Hàn Qu?c 2016

                       Bên c?nh gam màu t?i, các n?  di?n viên x? Hàn còn l?a ch?n nh?ng gam màu pastel nh? nhàng và n?i b?t. Chi?c áo th??ng có ph?n c? sâu giúp ph?n c? dài h?n và t?o c?m giác cao thêm m?t vài phân cho ng??i m?c.

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-9

Áo khoác d? dáng dài màu xanh tím than c?a n? di?n viên Hàn Qu?c 2016

                Ho?c v?i nh?ng ng??i s? h?u vóc dáng cao nh? n? di?n viên này thì ki?u cáo dáng dài ??n s?c s?  phù h?p h?n cho b?n. B?n có th? k?t h?p v?i ki?u váy dáng xòe ho?c váy li?n gam màu tr?ng sáng ??u s? r?t ??p!

ao-khoac-nu-dien-vien-han-quoc-10

Áo khoác kaki m? lông n?ng ??ng c?a n? di?n viên Hàn Qu?c 2016

                Cu?i cùng là áo khoác kaki m? lông n?ng ??ng. Chi?c áo s? d?ng gam màu hài hòa, cá tính, ch?c ch?n s? ???c lòng nhi?u b?n tu?i teen!

Trên ?ây là m?t trong nh?ng m?u ?ang ???c yêu thích c?a các di?n viên x? Hàn. Còn b?n thì sao ?

Add Comment