M?t chân váy bút chì x? tr??c quy?n r? n?i công s?

Chân váy bút chì là trang ph?c quá quen thu?c v?i nhi?u ch? em ph? n?. T? chân váy dáng dài cho nh?ng quý cô cao ??n chân váy dáng ng?n ??u ???c ?a chu?ng dùng ?? k?t h?p nh?ng set ?? “sang, ch?nh” . Trong n?m 2015, ngoài các dáng bút chì th??ng ,dáng chân váy bút chì x? tà tr??c tr? thành xu h??ng n?i công s? n?m nay. Xin m?i các b?n cùng th??ng th?c xu h??ng m?i ?ang “làm m?a làm gió” trong n?m nay nhé!

1 – Chân váy bút chì dài x? tr??c  n?ng ??ng cho nàng công s? 

??u tiên là chi?c chân váy có ki?u x? d?c khá ??n gi?n và l?ch s?, r?t thích h?p v?i các ch? em công s?. Không sexy nh?ng l?i r?t quy?n r? và thanh l?ch là ?i?m m?nh c?a chi?c váy này. Các nàng có th? k?t h?p chân váy ?en cùng v?i áo s? mi ?? s? c?c kì n?i b?t .

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-1

Chân váy bút chì dài x? tr??c màu ?en n?ng ??ng

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-2

Chân váy bút chì công s? x? tr??c màu tím phai k?t h?p v?i áo s? mi tr?ng

2 – Chân váy bút chì dài màu cam x? gi?a k?t h?p v?i s? mi tr?ng tr? trung

 Ti?p ??n là phong cách x? gi?a tr? trung. V?i phong cách này không ch? d? dàng cho b?n ?i l?i mà màu cà r?t n?i b?t còn khi?n b?n t? tin ?? khoe ?ôi chân tr?ng n?a nhé!

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-3

Chân váy bút chì dài x? gi?a màu cam tr? trung

3 – Chân váy bút chì dài x? ch? V l?ch màu ?en quy?n r?

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-4

Chân váy bút chì dài x? ch? V l?ch màu ?en quy?n r?

Còn n?u b?n thích các bu?i ti?c ?êm sang tr?ng trong ánh n?n lung linh thì váy l?ch ch? V r?t phù h?p cho b?n ??y. Nó s? t?o c?m giác cho b?n cùng ?ôi chân c?a b?n dài h?n trông th?y.

4 – Chân váy bút chì dài x? tr??c màu tr?ng vi?n xanh d??ng ?ính cá tính

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-5

Chân váy bút chì dài x? tr??c màu tr?ng vi?n xanh ?ính khuy cá tính

Bên c?nh ?ó nh?ng chi?c chân váy có c?p cao này còn giúp các b?n khoe ???c “vòng 3” và “vòng 2” thu hút. ?i?u này s? khi?n cho ph?n c? th? c?a b?n cân ??i, hài hòa h?n.

5 – Chân váy bút chì dài x? l?ch gam màu ??

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-6

Chân váy bút chì dài x? l?ch gam màu ??

  Ngoài v?t nh?n, chân váy x? còn có v?t tròn. V?t tròn t?o nên nét quy?n r?, m?m m?i, n? tính cho ng??i m?c. Gam màu ?? c?ng r?t n?i b?t và d? k?t h?p ?? cho b?n.

6 – Chân váy bút chì dài x? l?ch gam màu xanh tím than

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-7

Chân váy bút chì dài x? l?ch gam màu xanh tím than

              Chan váy bút chì gam màu xanh tím than ???c k?t h?p thêm m?t l?p v?t ?ánh chéo trên váy không ch? trang trí mà còn t?o cho váy có nét m?i l? h?n.

7 – Chân váy bút chì x? dài caro

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-8

Chân váy bút chì x? dài caro

                Cu?i cùng là chân váy có ???ng x? d?c chính gi?a dài h?n m?t chút t?o cho chi?c váy s?  cá tính và khá m?nh m?.

chan-vay-but-chi-dai-xe-truoc-9

B?n có th? ph?i cùng áo ch? V ?? t?ng s? quy?n r?

           Chân váy dài x? là m?t trong nh?ng xu h??ng m?i r?t ?n t??ng và ?áng chú ý trong n?m 2015. ??ng b? l? b?n nhé!

Add Comment