H??ng d?n mix ?? ??p cá tính, ?a phong cách v?i Blazer dáng dài

huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (10)
Ch? em công s? ch?c h?n không còn xa l? gì v?i nh?ng chi?c áo khoác blazer Hàn Qu?c ch?a bao gi? h? nhi?t trong th? tr??ng th?i trang nh?ng n?m v?a qua. V?i v? ??p cách tân t?  vest công s?  truy?n th?ng thô c?ng, blazer làm hài lòng t?t c? cô gái nh? s? tr? trung tinh t? trong t?ng ???ng may, cách l?a ch?n và ph?i h?p màu s?c hi?n ??i.

Ng??i ph? n? hi?n ??i r?t thông minh trong cách l?a ch?n trang ph?c và bi?t cách làm n?i b?t lên ?u ?i?m c?a b?n thân t? nh?ng b? trang ph?c th??ng ngày. C?n l?c th?i trang Hàn Qu?c ?em ??n nh?ng mâu trang ph?c sành ?i?u và ???c nhi?u ph? n? tin t??ng ch?n l?a b?i nó là bi?u t??ng c?a s? thanh l?ch và sang tr?ng. M?t chi?c blazer ??p không có ngh?a là ai m?c chúng c?ng ??p, cách k?t h?p trang ph?c ?i kèm, l?a ch?n màu s?c vô cùng quan tr?ng.
huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (2) huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (1)
B?n gái th??ng s? blazer t?i màu s? làm mình trông “già” h?n bình th??ng. ?úng v?y! Nh?ng ?i?u ?ó ch? x?y ra khi b?n không  bi?t l?a ch?n trang ph?c ?i kèm ?? ??p m?t cách hoàn h?o. N?u chi?c blazer c?a b?n s? h?u gam màu t?i nh? xám, ?en thì trang ph?c ?i kèm nên là nh?ng chi?c áo có màu t??ng ph?n nh? tr?ng, be…, tránh ch?n nh?ng tông màu có s?c nóng nh? ??, h?ng… s? làm b?n trông càng n?ng n? và có ph?n lòe lo?t h?n. Qu?n skinny c?ng là item ???c ?a chu?ng khi mix cùng blazer b?i s? ti?n d?ng và d? m?c v?i nhi?u m?u áo khác nhau c?a lo?i trang ph?c này.

huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (3) huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (7) huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (6)

N?u b?n mu?n ??a blazer xu?ng ph? sau nh?ng bu?i làm m?t m?i thì sao không th? mix blazer v?i qu?n short nh?? B?n gái v?a thoát s? r??m rà phi?n ph?c c?a b? trang ph?c công s? x?a c?, v?a tho?i mái t? do trong b? rang ph?c tr? trung n?ng ??ng. M?c blazer v?i qu?n short không ph?i m?t xu h??ng gì ?ó quá m?i m? nh?ng ít b?n gái dám th? chúng. R?i b? nh?ng chi?c blazer t?i màu già d?n, th? s?c v?i nh?ng chi?c blazer r?c r? s?c màu nh? xanh, h?ng… ?ang làm m?a làm gió trong c?ng ??ng th?i trang tr?.

huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (5) huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (9) huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (8)

Qu?n jeans c?ng là m?t g?i ý không t?i. V?n là th? trang ph?c v?n n?ng, nên b?n không c?n ?óng khung blazer v?i b?t k? hình m?u trang ph?c ?i kèm nào. G?n gàng và tho?i mái trong chi?c qu?n jean khoe ra ?ôi chân dài miên man, b?n gái có vô vàn cách cách làm ??p cho b?n thân ch? v?i m?t chi?c blazer cá tính. N?u blazer ??n s?c là không ??, b?n gái có thêm s? l?a ch?n v?i blazer h?a ti?t ho?c ph?i h?p trên hai màu s?c ??i l?p cá tính v?i nhau.

huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (4) huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (3) huong-dan-mix-do-da-dang-voi-blazer-dang-dai (10)

Nh? nhàng h?n khi ?i d?o ph? v?i thun ho?c m?t chi?c váy body g?i c?m cùng b?n t?i bu?i party cu?i tu?n, blazer có th? ??ng hành cùng b?n t?i m?i n?i. V?y còn ng?i ng?n gì n?a mà không ch?n cho riêng mình m?t chi?c blazer tuy?t ??p ?? ??p m?i lúc – m?i n?i nh? ?

Add Comment