??m voan hoa dáng ??p m?i nh?t cho ph? n? trung niên

V?i tiêu chí ??n gi?n mà tinh t?, sang tr?ng, ??m voan hoa là s? l?a ch?n hàng ??u cho các ch? em ? tu?i trung niên. Hãy cùng ng?m nhìn nh?ng chi?c ??m voan hoa th?i trang trung niên ??p nh?t mùa này nhé.
1-??m voan tím than h?a ti?t
M?t chi?c ??m tím than h?a ti?t là s? l?a ch?n không t?i cho các quý cô. H?a ti?t hoa tr?ng ???c in trên n?n tím than t?o s? n?i b?t cho chi?c váy. Không nh?ng v?y, ph?n c? ???c trang trí gi?t n??c t?o v? thanh l?ch cho ng??i m?c.

dam-voan-hoa-trung-nien-dep-1
2-??m ren xanh navy
Ki?u ??m ren c?ng là m?t trong nh?ng gu ???c ph? n? trung niên l?a ch?n. Dáng ??m dài h?i xòe ???c chi?t ? ph?n eo t?o c?m giác thon g?n. Ph?n c? d?ng nên b?n có th? di?n ?i làm c?ng nh? khi ?i ti?c ??u r?t phù h?p.

dam-voan-hoa-trung-nien-dep-2
3-??m h?ng ??m quy?n r?
Bên c?nh ?ó m?t chi?c ??m h?ng ??m quy?n r? c?ng khá phù h?p v?i ph? n? t? t?m tu?i 40 -50. Dáng ??m suông, tay ng?n, c? tròn t?o c?m gi?c tho?i mái cho ng??i m?c. Áo ???c may b?ng hai l?p v?i hút m? hôi, ph?n v?i tr?n bên ngoài ???c c?t may khá tinh t? ?? l? ra ph?n v?i hoa bên trong t?o s? g?i c?m.

dam-voan-hoa-trung-nien-dep-3
4-??m h?ng ph?n h?a ti?t ?a s?c màu
C?ng v?i ch?t li?u v?i voan nh?ng các h?a ti?t ???c trang trí trên áo ?ã mang ??n cho khách hàng c?m giác hoàn toàn khác khi nhìn vào chi?c áo này. Ph?n h?a ti?t nh? in trên c? áo k?t h?p v?i ph?n h?a ti?t hoa t?i màu in ? v?t áo giúp chi?c váy này khá n?i b?t ngay c? khi b?n di?n nó ? trong ?ám ?ông.

dam-voan-hoa-trung-nien-dep-4
5-??m s?m màu nh? nhàng
Ti?p ??n b?n c?ng có th? l?a ch?n cho b?n thân m?t chi?c ??m s?m màu nh? nhàng. Trên ch?t li?u v?i voan ?en có in h?a ti?t hoa b?n l?n kèm theo ?ó là ph?n khuy d??i c? áo t?o ?i?m nh?n khi?n chi?c ??m này khá phù h?p v?i ph? n? tu?i trung niên.

dam-voan-hoa-trung-nien-dep-5
6-??m ?? ?un sang tr?ng
N?u b?n ?ang tìm m?t ki?u ??m có th? m?c ?i d? ti?c thì ?ây chi?c là chi?c ??m b?n ?ang c?n.

dam-voan-hoa-trung-nien-dep-6
Ph?n ch?t li?u may bên ngoài m?ng và dài h?n ph?n váy bên trong khi?n ng??i ??i di?n c?m giác b?n nh? ?ang m?c thêm 1 chi?c áo khoác m?ng. V?i thi?t k? này b?n có th? d? dàng di chuy?n, ph?n váy trong sáng màu k?t h?p v?i ph?n c? tròn ???c ?ính h?t giúp b?n quý phái h?n r?t nhi?u ??y.
7-??m ?en ho? ti?t
B??c sang th?i ti?t mùa thu, không khí h?i se l?nh m?t chi?c ??m ?en ho? ti?t s? c?c h?p khi b?n di?n ?i d?o ph?. Ph?n áo ???c thi?t k? cách tân c? và v?t áo t?o c?m giác l? m?t. Ph?n chân váy x?p li, có trang trí thêm h?a ti?t hoa ? chân váy giúp set ?? thêm hài hòa h?n.

dam-voan-hoa-trung-nien-dep-7
8-??m hoa v?n bông lau
Và cu?i cùng là chi?c ??m hoa v?n bông lau. Ch?t li?u v?i ???c s? d?ng có h?a ti?t bông lau nh?ng ???c ?an xen b?i các m?ng màu cam và xám t?o ?i?m nh?n. Chi?c ?ai ? gi?a tôn lên vòng eo duyên dáng.

dam-voan-hoa-trung-nien-dep-8
DÙ ? B?T KÌ ?? TU?I NÀO C?NG ??NG QUÊN LÀM ??P CHO B?N THÂN NHÉ!

Add Comment