??m công s? ki?u peplum c?u cánh cho ch? em béo b?ng

Làm th? nào ?? di?n nh?ng m?u ??m ??p mà không b?n tâm v? vòng hai quá kh?? Câu h?i muôn thu? c?a ch? em có vòng hai không m?y thon th?. V?y thì t?i sao các ch? em không th? ngay ki?u ??m peplum c?u tinh cho nh?ng ch? em béo b?ng.

dam-peplum-cong-so-dep-1

??m ki?u peplum pha màu ?en tr?ng hàn qu?c sang ??p tinh t?

??m peplum là m?t lo?i ??m t?a nh? ??m công s? nh?ng ??c bi?t ? ch? ph?n eo ???c xòe ra nh? m?t chi?c váy xòe nh?m che ?i ph?n m? th?a ? ph?n b?ng.

dam-peplum-cong-so-dep-2

??m peplum Hàn Qu?c ph?i hai màu ?en ?? n?i b?t sang tr?ng

Ph?n eo c?a ??m peplum ???c xòe ra nh?m che ?i ph?n m? th?a c?a vòng hai. V? c? b?n, ??m peplum c?ng th?a h??ng r?t nhi?u t? nh?ng b? ??m công s? hi?n hành nh? s? ?a d?ng v? màu s?c, ch?t li?u, h?a ti?t…Nên c?ng có r?t nhi?u s? l?a ch?n cho ng??i m?c ??i v?i lo?i ??m này.

dam-peplum-cong-so-dep-3

Khi m?c lên mình chi?c ??m peplum, ch? y?u chi?c ??m s? hoàn thành t?t ngh?a v? ?ó là che ?i ph?n m? th?a vùng b?ng nên trông b?n v?n r?t thon th?, không ch? ph?n b?ng mà còn ph?n chân, trông b?n s? cao và thon g?n h?n, che ?i khá nhi?u nh?ng khuy?t ?i?m c?a ?ôi chân. Không ch? v?y, nh?ng chi?c ??m peplum th??ng ?em l?i phong thái l?ch s?, sang tr?ng, toát lên v? m?t n? nhân viên, m?t nhà lãnh ??o hay m?t n? doanh nhân tài n?ng… cu?n hút vô cùng. ??c bi?t h?p v?i môi tr??ng v?n phòng b?i phong thái nó ?em l?i.

dam-peplum-cong-so-dep-5

??m pelum màu xanh lá x?p ly nh? nhàng

dam-peplum-cong-so-dep-4

?en quý phái v?i ki?u ??m peplum c?c tay màu ?en

dam-peplum-cong-so-dep-7

??m peplum màu xanh coban th?i th??ng c?c m?t

dam-peplum-cong-so-dep-8

M?n mà quy?n r? v?i ??m peplum màu tím hu? x? ?ùi

Nh?ng chi?c ??m peplum th??ng ?em l?i phong thái l?ch s?, sang tr?ng, phù h?p v?i môi tr??ng v?n phòng.

dam-peplum-cong-so-dep-9

Ngoài ra, b?n có th? k?t h?p nh?ng trang ph?c nh? các ki?u áo khoác và ph? ki?n ?? t?ng thêm ?? n?i b?t cho b? ??m nh? m?t b? trang s?c, m?t chi?c ví, hay túi xách,…c?ng thêm ki?u tóc b?i ??n gi?n nh?ng sang tr?ng và m?t ?ôi giày cao gót ??n gi?n là b?n ?ã r?t t??m t?t r?i.

dam-peplum-cong-so-dep-10

N?i lo vòng hai khi di?n nh?ng chi?c ??m ?ã ???c kh?c ph?c ph?n nào khi nh?ng chi?c ??m peplum ra ??i. Ch?c ch?n m?i ch? em ??u có s? hi?n di?n c?a lo?i ??m này, không ch? che ?i khuy?t ?i?m vòng eo, mà còn là m?t phong cách th?i trang trong t? ?? c?a b?n.

 

Add Comment