Ch?n váy hoa hè thu sang tr?ng cho quý cô tu?i u30, u40,u50

Chúng tôi bi?t r?ng, m?i ng??i ph? n? ? m?i l?a tu?i ??u yêu m?n cái ??p, ??c bi?t là nh?ng quý cô tu?i t? tu?n ?ang b?i r?i trong vi?c cho?n cho mình nh?ng trang phu?c th?i trang, duyên dáng nh?ng v?n sang tr?ng. B?i v?y, chúng tôi r?t hân h?nh khi b?n l?a cho?n chúng tôi cùng ??ng hành v?i con ???ng làm ??p c?a b?n.

vay-hoa-quy-co-u30-40-50-8

Nh?ng chi?c váy  hoa ôm sát và có h?a ti?t s? làm b?n tr? nên th?t quy?n r? nh?ng v?n vô cùng d?u dàng, ??c bi?t là v?i nh?ng ch? em có vòng eo thon g?n cùng thân hình quy?n r?. Hãy nh? r?ng, không ph?i b?t c? ai ? tu?i 40 hay 50 c?ng dám th? nh?ng trang phu?c này. Tôi tin là b?n s? làm thay ??i suy ngh? c?a h?!
M?t chi?c váy ôm, c? vuông ???c nh?n vào eo ch?c ch?n s? không làm b?n th?t v?ng khi t?i c? quan hay ?i g?p b?n bè. B?n s? tr? nên sang tr?ng, hi?n ??i và ??y quy?n l?c. Nh?ng màu xanh tr?ng k?t h?p t?o nên nh?ng kho?ng màu s? giu?p b?n c?m th?y mát m?, ??c bi?t là gi?m ?i s? b?t n?ng ??n làn da c?a b?n.

vay-hoa-quy-co-u30-40-50-3

B?n có th? ph?i chi?c váy v?i nh?ng trang s?c to b?n, nên ??c bi?t s? d?ng m?t chi?c vòng c? ng?n, m?t nh? màu xanh ho?c tím s?m, r?t h?p v?i nh?ng chi?c váy c? vuông và t?o m?ng màu nh? th? này. N?u b?n là ng??i thi?ch màu s?c hãy cho?n cho mình ?ôi giày cao gót màu s?c th?t b?t m?t còn n?u không, b?n c?ng có th? cho?n cho mình m?t ?ôi dép ?? xu?ng màu l?nh ?? t?o c?m giác tho?i mái.
M?t chi?c váy ôm sát không ch? giu?p dáng c?a b?n tr? nên g?n h?n mà v?i cách ph?i hoa v?n hai bên, b?n s? cao h?n r?t nhi?u trong m?t ng??i khác. Nh?ng h?a ti?t t? gam màu nóng ???c k?t h?p cùng ren là s? l?a ch?n không t?i khi b?n mu?n tr? nên n?i b?t. ???ng cong c?a b?n s? ???c l? ra m?t cách tuy?t v?i v?i chi?c váy quý phái này. Gi? s? mu?n ra ???ng, b?n ch? vi?c ?eo m?t chi?c kính râm, m?t chi?c m? m?m màu ?en, m?t chi?c túi xách màu be và m?t ?ôi giày cao gót màu ?? là b?n ?ã tr? thành m?t ng??i ph? n? quý phái và sang tr?ng r?i ??y!

vay-hoa-quy-co-u30-40-50-1

V?i nh?ng chi?c ??m ôm sát, b?n có th? tho?i mái mix ph? ki?n mà không c?n ph?i quá lo l?ng ??n vi?c nó có làm trang phu?c r?i m?t hay không vì v?y b?n không nh?t thi?t ph?i quá lo l?ng khi b?t ??u l?a cho?n ph? ki?n.
Chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n m?t s? l?a cho?n khác, m?t chi?c váy bó eo, x?p ly v?i hoa v?n sang tr?ng và tr? trung.

vay-hoa-quy-co-u30-40-50-2

D?a trên các tông màu trang nhã, nh?ng hoa v?n tinh t? là y?u t? quan tr?ng trong vi?c giu?p b?n gìn gi? v? sang tr?ng, thanh li?ch c?a mình. Tà váy dài qua ??u g?i, xoè tung th??t tha r?t thi?ch h?p cho các b?n d?o ph? hay ng?i u?ng trà cùng b?n bè. Nh?ng chi?c m? r?ng vành r?t h?p v?i nh?ng chi?c váy xoè, ??c bi?t là trong m?t ngày nhi?u gió.

vay-hoa-quy-co-u30-40-50-9

B?n nên l?a cho?n nh?ng trang s?c ??n gi?n, nh? là m?t chi?c vòng c? dài và m?t chi?c vòng tay m?nh, ?ôi giày cao gót màu ?en ho?c ?ôi giày nhi?u dây ?an cùng tông v?i màu n?n chi?c váy b?n ?ang m?c s? làm b?n r?t th?i trang. ??ng quên ?em theo m?t chi?c túi màu tr?ng ho?c màu s?a ?? t?ng thêm s? hoàn h?o.

vay-hoa-quy-co-u30-40-50-4

Nh?ng chi?c váy th??t tha th?t eo ??u khoe ???c vòng eo c?a b?n nh?ng n?u b?n ?ang bu?n phi?n vì ch?a l?y l?i vóc dáng sau sinh thì c?ng ??ng bu?n n?a, chúng tôi mong b?n có nhi?u l?a cho?n h?n. M?t chi?c váy th?t eo và làm ph?ng ph?n trên ?ai eo ho?c bu?c lo?ng ?ai l?ng là gi?i pháp gi?u eo r?t hi?u qu?.

vay-hoa-quy-co-u30-40-50-6

B?n ngh? sao khi chi?c váy xanh d??ng này k?t h?p v?i m?t chi?c túi xách màu tím và ?ôi giày màu vàng nh?t? Tôi tin là r?t tr? trung và th?i trang. Bi?t ?âu b?n s? r?t thi?ch thú v?i s? k?t h?p ??y màu s?c này.

vay-hoa-quy-co-u30-40-50-7

V?i chi?c váy này, bông tay dài b?ng ?á ?en s? là bí quy?t làm b?n tr? thành ng??i ph? n? bí ?n và ??y quy?n r?.
Hi v?ng nh?ng g?i ý c?a chúng tôi s? góp ph?n t? tin trong v?c l?a cho?n trang phu?c hàng ngày c?a b?n ?? b?n luôn luôn là m?t ng??i ph? n? trang tr?ng và t? tin trong mua hè thu n?m nay!

Add Comment