Ch?n ??m d? ti?c,d?o ph? cho ph? n? trung niên: sang tr?ng, tinh t?

? tu?i trung niên vi?c tham gia các b?a ti?c h?p m?t gia ?ình, b?n bè hay ?i shopping, du l?ch ???c ch? em ?u tiên dành nhi?u th?i gian h?n c?. Vì v?y c?n có nh?ng set ?? linh ho?t, m?i m? , d? ho?t ??ng ?? làm các ch? em tho?i mái nh?t bên b?n bè và gia ?ình. Và nh?ng chi?c ??m d?o ph? , d? ti?c phong cách th?i trang trung niên  d??i ?ây ch?c ch?n s? giúp b?n gi?i quy?t ???c nh?ng khúc m?c này. Hãy cùng khám phá chúng nhé!
1-??m tím n? tính

dam-dao-pho-tuoi-trung-nien-1
Gam màu tím nh?t luôn là m?t trong nh?ng màu ???c các ch? em tu?i trung niên l?a ch?n. V?i m?t chi?c ??m màu tím ???c thi?t k? c? cách tân, h?a ti?t hoa v?n in chìm trên ng?c b?n ch? c?n k?t h?p thêm m?t chi?c vòng tay nh? là ?ã có m?t set ?? th?i trang r?i.
2-??m xanh hoa v?n m?m m?i
???c may trên ch?t li?u v?i voan, tay ng?n, váy xòe ?ây là chi?c ??m ch?c ch?n s? luôn t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i m?c. kèm theo ?ó là chi?c áo khoác ?en k?t h?p hài hòa cùng chi?c ??m m?c trong.

dam-dao-pho-tuoi-trung-nien-2
3-??m sáng màu tr? trung
M?t chi?c n?n xám là m?t g?i ý cho t? ?? c?a b?n. H?a ti?t hoa v?n sáng màu ch?y d?c ? gi?a ??m giúp chi?c ??m trông n?i b?t h?n.

dam-dao-pho-tuoi-trung-nien-3
4-??m h?a ti?t hoa ?a s?c màu
Bên c?nh ?ó b?n c?ng có th? l?a ch?n cho b?n thân m?t chi?c ??m h?a ti?t hoa ?a s?c màu. Ph?n c? l??n sóng k?t h?p v?i nh?ng ???ng x?p li t?o ?? nhún cho chi?c váy khi?n nó khá phù h?p v?i nh?ng ch? em ?? tu?i 40-50.

dam-dao-pho-tuoi-trung-nien-4
5-??m ng?n h?a ti?t th?i trang
?? thêm ph?n tr? trung b?n c?ng có th? l?a ch?n cho mình m?t chi?c ??m ng?n h?a ti?t th?i trang. Dáng ng?n ???c thi?t k? trên ch?t li?c v?i voan giúp “?n gian” chi?u cao là ?u ?i?m c?a chi?c ??m này.

dam-dao-pho-tuoi-trung-nien-5
6-??m dáng dài m?m m?i
Ti?p theo là chi?c ??m dáng dài m?m m?i. Ph?n h?a ti?t th? c?m t?i màu khá phù h?p v?i ?? tu?i trung niên. ??ng th?i, ph?n eo ???c chi?t l?i tôn nên vòng eo quy?n r? c?a ng??i ph? n?.

dam-dao-pho-tuoi-trung-nien-6
7-??m xanh s?m l? m?t
N?u b?n c?n gây ?n t??ng v?i ng??i ??i di?n thì chi?c ??m xanh s?m l? m?t này ???c thi?t k? dành riêng cho b?n r?i.

dam-dao-pho-tuoi-trung-nien-7
Ph?n áo và ph?n chân váy cùng là màu xanh lá m? nh?ng l?i có ?? ??m nh?t khác nhau v?a thu hút ánh nhìn v?a t?o s? hài hòa cho b? trang ph?c.
8-??m hoa h?ng l?ch s?
Nh?ng ki?u áo có ?i?m h?a ti?t hoa h?ng luôn h?p guu v?i ng??i m?c là ph? n? trung niên. Chân váy voan vô cùng n?i b?t trên gam màu ??n s?c giúp quý cô, quý bà vô cùng th?i th??ng, cao sang.

dam-dao-pho-tuoi-trung-nien-8
CHÚC B?N LUÔN T?A SÁNG TRONG NH?NG B?A TI?C LIÊN HOAN CÙNG GIA ?ÌNH VÀ B?N B?

Add Comment