BST áo khoác n? phong cách sang tr?ng cho gi?i công s?

Tr??c cái không khí d?n se l?nh c?a mùa ?ông, ?ón ??u tr??c các xu th? th?i trang áo khoác thu ?ông , các nhà thi?t k? ?ã cho ra  BST áo khoác n? phong cách sang tr?ng cho gi?i công s?  v?i nh?ng gam màu tr? trung, phong cách và ??c ?áo dành cho nhi?u l?a tu?i khác nhau. Xin m?i các b?n hãy ng?m nhìn nh?ng chi?c áo khoác n? ?n t??ng này nhé!

1 – Áo khoác n? tay l? c? sen thanh l?ch

ao-khoac-nu-cong-so-1

Áo khoác n? công s? tay l? c? sen thanh l?ch

 ??u tiên là chi?c áo d? tay l? r?t h?p v?i th?i ti?t m?i chuy?n mùa ??u thu. Gam màu xanh pastel nh? nhàng cùng c? tròn n? tính làm chi?c áo tr? nên r?t thanh l?ch.

ao-khoac-nu-cong-so-2

Gam màu xanh pastel nh? nhàng, n? tính

ao-khoac-nu-cong-so-3

Bên c?nh xanh thì màu vàng l?i r?t h?p v?i các quý cô có làn da tr?ng

2 – Áo khoác d? túi chéo cách ?i?u th?i trang

ao-khoac-nu-cong-so-5

Áo khoác n? công s?  c? gi? vest  túi chéo cách ?i?u th?i trang

Ti?p theo là áo khoác d? túi chéo cách ?i?u vô cùng “ch?t”. Gam màu xanh lá m? l? m?t, ?nt??ng cùng chi?c túi chéo t?o ?i?m nh?n cho chi?c áo.

ao-khoac-nu-cong-so-4

B?n tr? nên c?c “ch?t ” và phong cách v?i chi?c áo này 

3 – Áo khoác d? tay dài c? sen ??n s?c

  Bên c?nh áo khoác tay l? b?n còn g?p các dáng áo tay dài ??n s?c c? sen trong BST v?i nh?ng gam màu b?t m?t.

ao-khoac-nu-cong-so-6

Áo khoác n? công s?  dài tay c? ??c 

ao-khoac-nu-cong-so-7

Nh?ng gam màu này còn c?c phù h?p v?i nh?ng quý cô t? U30

ao-khoac-nu-cong-so-8

B?n có th? d? dàng thay ??i nhi?u ki?u v?i dáng áo khoác c? vest 

4 – Áo khoác d? tay l? gam vàng ngh? sang tr?ng

ao-khoac-nu-cong-so-9

Áo khoác d? tay l? gam vàng ngh? sang tr?ng

C?ng nh? dáng áo khoác ? trên nh?ng chi?c áo này ???c may thêm ???ng vi?n ?en t?o s? quý phái cho chi?c áo. Khuy áo ???c ch?n c?n th?n giúp t?o ?i?m nh?n tr? trung cho toàn b? chi?c áo.

5  – Áo khoác d?  màu h?ng ph?n nh? nhàng

ao-khoac-nu-cong-so-10

Áo khoác công s? ki?u 1 khuy màu v? tôm thanh l?ch cho n?

Còn chi?c áo khoác d? gam màu h?ng ph?n l?i hi?n lên r?t nh? nhàng và ??n gi?n. V?i gam màu này b?n có th? k?t h?p cùng nh?ng gam màu n?i b?t h?n ?? set ?? thêm hài hòa.

6 – Áo khoác d? c? ch? K to b?n

Áo khoác n? c? ch? K to b?n là m?t trong nh?ng ki?u áo m?i trong làng th?i trang n?m nay. V?i chi?c c? c?c cá tính cùng dáng áo xuông, b?n ?i l?i s? r?t thu?n ti?n.

ao-khoac-nu-cong-so-11

Áo khoác n? c? ch? K to b?n màu h?ng

ao-khoac-nu-cong-so-12

Chi?c áo ???c may r?t ??ng dáng và toát lên v? quý phái, sang tr?ng

7 – Áo khoác d? c? lông b?n to quý phái

ao-khoac-nu-cong-so-13

 Áo khoác d? n? c? lông b?n to quý phái

            Ti?p theo là chi?c áo d? dáng choàng c? lông ??y quý phái. V?i chi?c áo này không ch? có th? giúp b?n gi? ?m mà còn r?t phù h?p ?? b?n di?n t?i nh?ng n?i sang tr?ng.

8 –  Áo khoác d? dáng ng?n c? cao n?ng ??ng

ao-khoac-nu-cong-so-14

Áo khoác d? dáng ng?n c? cao n?ng ??ng

                Bên c?nh dáng áo dài và áo choàng, nh?ng b?n có dáng  ng??i th?p có th? l?a ch?n cho mình dáng áo này. Nó khá g?n mà v?n th? hi?n ???c s? m?nh m? và cá tính r?t riêng.

9 – Áo khoác d? h?a ti?t bubery b?n to

ao-khoac-nu-cong-so-15

Áo khoác d? h?a ti?t b?n to

Cu?i cùng là áo khoác h?a thi?t k? b?n to. K?t h?p cùng v?i tay l? và c? lông th?i trang ch?c ch?n b?n s? mu?n có m?t chi?c áo nh? này ?? thay ??i phong cách trong t? qu?n áo c?a mình.

  Trên ?ây là nh?ng m?u  áo khoác n? phong cách sang tr?ng cho gi?i công s? n?m 2015. B?n ?n t??ng nh?t v?i thi?t k? nào ?

* M?i xem thêm nhi?u m?u áo khoác m?i ??p t?i ?ây : AO KHOAC NU 

Add Comment