Áo s? mi n? ,qu?n công s? Chicland – ??ng c?p sang tr?ng t? m?i góc nhìn

B?n ?ang ?au ??u vì không bi?t nên l?a ch?n b? cánh nào cho phù h?p v?i không gian công s?? ??ng lo l?ng vì ngay bây gi? chúng tôi s? gi?i thiêu v?i b?n nh?ng set ??  v?i áo s? mi n? , qu?n công s?  c?a th?i trang  Chicland – ??ng c?p sang tr?ng t? m?i góc nhìn. ??ng b? l? nh?ng set ?? ?n t??ng này nhé!

1- Áo s? mi hoa k?t h?p cùng qu?n tr?n c?a Chicland ?i?u ?à, n? tính
ao-so-mi-quan-cong-so-chicland-1
Áo s? mi ng?n tay không ch? s? d?ng ki?u c? cánh sen n? tính mà còn nh?n thêm ph?n ???ng vi?n ? cánh tay và gi?a áo t?o c?m giác ?n t??ng, tr? trung cho ng??i m?c. ?i kèm theo ?ó là chi?c qu?n l?ng tr?n ??ng màu, ch?t li?u m?m m?i, th?m m? hôi cho ngày hè oi nóng
2 -Áo s? mi s?m màu k?t h?p cùng qu?n tr?n c?a Chicland

ao-so-mi-quan-cong-so-chicland-2

Khác v?i set ?? ? trên, thay vì nh?ng h?a ti?t hoa tr? trung trên áo là nh?ng gam màu ??n s?c ? c? set ?? ???c ph?i k?t h?p l?i v?i nhau. Tuy ??n gi?n nh?ng l?i ?em ??n s? thanh l?ch, tinh t? cho ng??i m?c

3-Áo s? mi h?a ti?t k?t h?p cùng qu?n tr?n c?a Chicland cá tính

ao-so-mi-quan-cong-so-chicland-3

Ti?p ??n là áo h?a ti?t gam màu sáng cùng chi?c qu?n dáng ng?n cùng tông màu xám r?t phù h?p v?i cô nàng có vóc dáng m?nh mai, thêm t? tin h?n ?? t?a sáng

4-Áo s? mi sáng màu k?t h?p cùng qu?n tr?n c?a Chicland tr? trung

ao-so-mi-quan-cong-so-chicland-4

Bên c?nh ?ó, s? phá cách nh? nhàng gi?a chi?c áo s? mi ??n s?c, chi?c qu?n màu cam cá tính và 1 ?ôi giày ?en c?ng là s? l?a ch?n hoàn h?o cho gu th?i trang n?i công s? ngày hè

5-Áo ho? ti?t k?t h?p cùng qu?n tr?n Chicland n?ng ??ng

ao-so-mi-quan-cong-so-chicland-5

chi?c qu?n có kim tuy?n t?o ?i?m nh?n c?ng s? giúp b?n thu hút ???c ánh nhìn c?a ng??i ??i di?n trong không gian công s?

6- Áo s? mi ??n gi?n k?t h?p cùng qu?n tr?n Chicland ??ng c?p, sang tr?ng

ao-so-mi-quan-cong-so-chicland-6

Và cu?i cùng là s? k?t h?p gi?a chi?c áo tr?ng ???c may cách tân ? gi?a t?o ?i?m nh?n cùng chi?c qu?n tr?n ?en. Hai gam màu ?en và tr?ng t??ng nh? ??i l?p nhau nh?ng khi k?t h?p l?i s? t?o nên s? b? sung ?áng kinh ng?c cho nh?ng ai yêu thích hai gam màu này. ??ng quên thêm m?t ?ôi giày cùng tông v?i qu?n ?? t?o s? k?t n?i nhé!
Chúc các b?n s? ch?n ???c cho mình b? ?? công s? ?ng ý !

Add Comment