9 m?u váy ren d?o ph? và d? ti?c hot nh?t cho b?n gái

Có th? nói ren là ch?t li?u không m?i nh?ng ch?a bao gi? c? trong gi?i m? ?i?u th?i trang. Ch?t li?u này ???c bi?t ??n l?n ??u tiên vào TK XVI và cho ??n nay luôn là m?t trong nh?ng ch?t li?u quan tr?ng b?c nh?t ngành công nghi?p may m?c th? gi?i. D??i ?ây là 9 m?u váy ren d?o ph?, d? ti?c hè-thu tuy?t ??p mình mu?n gi?i thi?u v?i các b?n trong n?m nay.
1.Váy ren li?n thân c? b? tay c?c
M?u váy ren này có ki?u dáng ôm c? th? nh?ng không quá bó sát v?i ?i?m nh?n là ph?n chi?t eo m?nh cùng s?c ren b?n to ?en. Váy có màu s?c ch? ??o là hai màu ?en tr?ng, h?a ti?t ren tròn b?t m?t n?i b?t. Thêm vào ?ó, tay váy ???c thi?t k? theo ki?u tay c?c, c? b? to v?a ph?i. T?t c? t?o nên cho ng??i m?c m?t v? ??p g?i c?m quy?n r? mà không kém ph?n tinh t?. V?i ki?u váy cùng màu s?c ?en tr?ng này, s? r?t phù h?p n?u b?n ?eo thêm m?t chi?c túi cùng màu ho?c có màu s?c vàng ??ng.

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-1

váy ren li?n thân c? b?

2. Váy ren li?n thân ch? A c? tròn tay c?c
?ây là m?u váy ren ?ang r?t ???c ?a chu?ng hi?n nay. Váy có thi?t k? tay c?c, c? tròn, chi?t eo, bên trong là l?p lót cùng màu váy. Váy không quá dài, trên ??u g?i, xòa r?ng ? ph?n chân khi?n ?ôi chân tr? nên dài và thon h?n. Ng??i m?c s? tr? nên n?ng ??ng mà vô cùng n? tính v?i m?u váy này. B?n nên k?t h?p v?i túi xách màu tr?ng v?i chi?c váy màu ??n s?c n?i b?t nh? th? này.

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-2

Váy ren ch? A c? tròn màu vàng

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-3

Váy ren ch? A c? tròn xanh ng?c

3. Váy ren ch? A c? thuy?n tay l?ng
Váy ???c thi?t k? v?i ki?u dáng li?n thân, chi?t eo, c? thuy?n tay l?ng. Chân váy ???c x?p ly gi? ?? ph?ng nh?t ??nh t?o c?m giác b?ng b?nh nh? nhàng. Màu s?c ch? ??o là mà ghi ?á pastel v?i ?i?m nh?n là ph?n chi?t eo gi? th?t l?ng màu tr?ng cùng ???ng bo tay và c? váy m?nh. Chi?c váy này là s? l?a ch?n hoàn h?o cho cô nàng thích s? nh? nhàng n? tính. Típ nh? là b?n nên ch?n cho mình nh?ng ?ôi giày mang s?c tr?ng ho?c cùng màu v?i chi?c váy s? t?o nên t?ng th? hài hòa.

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-4

Váy ren ch? A c? thuy?n tay l?ng ghi ?á pastel
4. Váy li?n thân c? b? tay cách ?i?u
Chi?c váy ren khá l? m?t v?i h?a ti?t ren mang h?i h??ng th? c?m, tay cách ?i?u hình vây cá, c? b? ?en cùng d?c khuy ?en nh?. ?i?m nh?n c?a chi?c váy chính là ph?n chân váy mang ki?u ?uôi cá v?i các ???ng u?n nh? nhàng n? tính. Màu s?c ???c s? d?ng ? chi?c váy này là s?c ?en, bên trong là l?p lót tr?ng. Chi?c váy ?em ??n cho ng??i m?c s? quy?n r? g?i c?m nh?ng v?n vô cùng d?u dàng n? tính. ?ôi giày ph? h?p v?i chi?c váy nên mang s?c ?en ho?c tr?ng, s? tuy?t h?n n?u chúng có dáng m?nh m?t chút.

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-5

Váy li?n thân c? b? tay cách ?i?u
5. Váy ren ?? c? tròn tay c?c
Váy có ?? dài v?a ph?i t?i ??u g?i, l?p lót cùng màu bên trong ???c thi?t k? ng?n h?n cùng v?i màu ?? ??m t?o cho ng??i m?c v? ??p sang tr?ng, quy?n r? khó c??ng. V?i thi?t k? này, ?i cùng v?i m?t ?ôi giày m?u m?n chín cùng chi?c clutch ánh kim ??m b?o b?n s? n?i b?n b?t ? b?t kì ?âu.

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-6

Váy ren ?? c? tròn tay c?c

6. Váy ren ?en tay l?ng
Chi?c váy này mang h?i h??ng h?i hoài c?. Váy có thi?t k? ren dáng dài bao trùm lên l?p lót ?en ng?n phía trong,tay áo và m?t ph?n chân váy tr? nên xuyên th?u cùng ?ó s? d?ng hàng kh?y tr?ng tròn nh? giúp ng??i m?c toát lên m?t v? quy?n r? v?a ?? xen l?n nét gì ??y r?t nh? nhàng, n? tính. ?ôi giày phù h?p nên là ?ôi s?c ?en và t?i gi?n v?i nh?ng ???ng m?nh ?? không t?o c?m giác r??m rà

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-7
7. Váy li?n thân ch? A ghi ?á pastel c? tàu ch? V
Chi?c váy có màu s?c ghi ?á, chi?t eo m?nh nh? nhàng, h?a ti?t d?p hoa cùng v?i ki?u x?p ly ??ng ??u t?o c?m giác n? tính mà không kém ph?n sang tr?ng. Thêm vào ?ó, tay áo ???c c?t ng?n, ng?n nh? là tay c?c s? là l?a ch?n phù h?p v?i nh?ng b?n vai suông.

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-8

Váy ren li?n thân ghi ?á pastel c? tàu ch? V
8. Váy ren xanh ng?c t??i c? thuy?n c?c tay
Váy ???c thi?t k? ki?u ch? A nh?ng h?i ôm dáng, tay c?c v?i nh?ng hình ren b?n to. Trên n?n xanh ng?c t??i mát n?i b?t là nh?ng ?i?m ch?m hoa màu h?ng cánh sen kích thích th? giác. M?c trên mình chi?c váy này, b?n s? truy?n cho ng??i ??i di?n th?y m?t v? ??p t??i m?i cu?n hút ??y s?c s?ng.

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-9

Váy ren xanh ng?c t??i c? thuy?n c?c tay
9. Váy ren li?n thân dài c? d?ng
Chi?c váy này mang màu s?c ch? ??o là màu tr?ng. Váy có thi?t k? ng?n tay ôm, r?p ren ? ph?n tay váy và tr??c ng?c. Thêm vào ?ó ph?n c? váy khá b?t m?t v?i c? ??ng m?nh tr?ng, n?i gi?a c? và thân là l?p lót tr?ng trong su?t giúp t?ng thêm vài ph?n n? tính cho ng??i m?c. V?i thi?t k? ?i?u ?à mà không kém ph?n thanh l?ch này, b?n nên ?i cùng m?t ?ôi giày tr?ng m?nh cùng m?t chi?c clutch màu tr?ng ánh b?c s? giúp b?n tr? nên th?i th??ng và ??ng c?p.

vay-ren-xoe-dao-pho-du-tiec-10

 

Add Comment