6 m?u ??m công s? tuy?t ??p cho l?a tu?i trung niên

??m công s? luôn có s?c hút v?i các quý cô công s? dù ? b?t kì ?? tu?i nào, ?? n?i ti?p các chu?i bài vi?t v? th?i trang tu?i trung niên hôm nay chúng tôi xin gi?i thi?u v?i các ch? em ??M CÔNG S? L?CH S? CHO TU?I TRUNG NIÊN
1-??m xêp ly bèo nhún thanh l?ch
Trong th?i ti?t ??u thu còn h?i nóng b?n hoàn toàn có th? l?a ch?n cho b?n thân m?t chi?c ??m voan ???c ?ánh bèo nhún ph?i v?i ren t?o s? g?i c?m và tho?i mái cho ng??i m?c. Dáng váy không bó sát giúp che ?i khuy?t ?i?m trên c? th?.
V?i m?t chi?c váy màu m?n chín b?n có th? d? dàng k?t h?p v?i m?t chi?c túi nh? màu ?en có hoa v?n c?u kì ?? thêm n?i b?t.

dam-cong-so-tuoi-trung-nien-1
B?n c?ng có th? ch?n cho mình m?t chi?c váy xanh d??ng giúp tôn lên n??c da sáng màu.

dam-cong-so-tuoi-trung-nien-2
2- ??m h?a ti?t tr? trung
Ti?p theo ?ây là ki?u ??m h?a ti?t tr? trung. ???c may t? các ch?t li?u d? th?m m? hôi và dáng suông, ki?u ??m này d? hút h?n nh?ng quý cô ngay t? cái nhìn ??u tiên. Ki?u c? tròn ???c trang trí thêm h?a ti?t hình gi?t n??c bên d??i và m?t chi?c n? xinh g?i v? n? tính cho ng??i m?c. M?t chi?c ??m h?a ti?t hoa lá trên n?n nâu nh?t khá phù h?p v?i ?? tu?i trung niên.

dam-cong-so-tuoi-trung-nien-3

Hay m?t chi?c váy ch?m bi trên n?n xanh lá m? s? giúp b?n “?n gian” ???c vài tu?i ??y nhé

dam-cong-so-tuoi-trung-nien-4
3- ??m ?? ?un sang tr?ng
Bên c?nh ?ó b?n c?ng có th? l?a ch?n m?t chi?c ??m ?? ?un sang tr?ng. V?i thi?t k? cách tân ph?n c?, tay b?ng v?a l?ch s? l?i v?a thanh l?ch r?t phù h?p khi m?c ??n các b?a ti?c ho?c ? n?i công s?. Ph?n ?ai ? gi?a t?o ?i?m nh?n cho ph?n eo thon g?n.

dam-cong-so-tuoi-trung-nien-5
4- ??m xám nh?t ki?u di?m
?? thêm phong phú b?n có th? ch?n cho mình m?t chi?c ??m xám nh?t ki?u di?m. V?i thi?t k? l? m?t b?n nh?t ??nh s? n?i b?t trong ?ám ?ông, ph?n hoa v?n c?u kì ???c trang trí d?c theo chi?c váy và ph?n eo là ?i?m nh?n c?a chi?c ??m này. dam-cong-so-tuoi-trung-nien-6
5- ??m màu cam cá tính
N?u b?n mu?n phá cách trong trang ph?c công s? m?t chi?c ??m màu cam các tính là l?a ch?n hoàn h?o. Ph?n áo nhún bèo giúp ng??i m?c trông tr? trung ???c k?t h?p v?i ph?n chân váy n?n nâu hoa cam t?o v? hài hòa cho b? trang ph?c

dam-cong-so-tuoi-trung-nien-7
6- ??m  ph?i 3  màu
Và cu?i cùng là chi?c ??m  ph?i  màu. 3 tông màu xanh navy, tr?ng, da cam ??u là nh?ng màu khá khó ph?i v?i nhau nh?ng trong th?i trang không gì là không th?. Nh?ng m?ng màu khác nhau ?an xen t?o s? khác bi?t. Ch?t li?u v?i m?ng, dáng ôm là ?i?m c?ng ti?p thep cho chi?c ??m này.

dam-cong-so-tuoi-trung-nien-8
??M CÔNG S? L?CH S? CHO TU?I TRUNG NIÊN mong s? làm các quý cô hài lòng

Add Comment